Professional contractor
Báo cáo tài chính
  • Ngày tạo Tên báo cáo Loại tài liệu Tải về
   13/08/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018-Cty mẹ
   13/08/2018 Báo cáo tà chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018-Hợp nhất
   23/07/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2018
   23/07/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
   25/04/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I năm 2018
   25/04/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2018
   22/03/2018 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017
   22/03/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017
   22/04/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016
   21/04/2016 Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016, Công ty mẹ
   Trang:1 2 3 4 5 6