Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   13/08/2018 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018-Cty mẹ
   13/08/2018 Báo cáo tà chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018-Hợp nhất
   23/07/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II năm 2018
   23/07/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018
   10/05/2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty
   10/05/2018 Điều lệ năm 2018-Ban hành
   09/05/2018 Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
   09/05/2018 Nghị quyết HĐQT phiên họp đầu tiên 2018-2023
   28/04/2018 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
   28/04/2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10