Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   08/06/2020 Thể lệ biểu quyết ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Quy chế tổ chức ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Tờ trình 02 ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Tờ trình 03 ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Báo cáo BTGĐ ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Tờ trình 01 ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Tờ trình 04 ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Tờ trình 06 ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Nội dung chương trình ĐHĐCD 2020
   08/06/2020 Thông báo tham dự đại hội ĐHĐCD 2020
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10