Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   16/05/2022 Công bố thông tin Công văn số 2793/UCBK-QLCB V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
   06/05/2022 2022.05.06 CBTT Nhan su UBKT 2018-2023
   29/04/2022 Công bố thông tin - Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
   26/04/2022 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT - mrs Nguyễn Thị Bích Lộc
   26/04/2022 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT - mr Nguyễn Hoàng Duy
   26/04/2022 Công bố thông tin NQ thông qua danh sách ứng viên HĐQT 2018-2023
   26/04/2022 TTr miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
   26/04/2022 TTr lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
   26/04/2022 Danh muc tai lieu DHDCD thuong nien nam 2022
   26/04/2022 Noi dung chuong trinh hop DHDCD TN 2022
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10