Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   22/10/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020
   22/10/2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý III/2020
   12/10/2020 5. Tờ trình Vv thay đổi trụ sở Công ty
   12/10/2020 3. TB lấy ý kiến Vv thay đổi trụ sở
   12/10/2020 1. Phiếu lấy ý kiến Vv thay đổi trụ sở
   12/10/2020 4. Dự thảo Nghị quyết Vv thay đổi trụ sở
   12/10/2020 2. Giấy ủy quyền biểu quyết Vv thay đổi trụ sở
   24/07/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Quí II/2020
   24/07/2020 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quí II/2020
   08/06/2020 Tờ trình 01 ĐHĐCD 2020
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10