Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   08/06/2023 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19
   07/06/2023 Công văn số 29/2023/CV-TGD-CMH v/v giải trình mã cổ phiếu CMS tăng trần 5 phiên liên tiếp
   05/05/2023 Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT-CMH ngày 05/05/2023
   04/05/2023 Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
   04/05/2023 Điều lệ Công ty sửa đổi tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
   28/04/2023 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
   25/04/2023 Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT-CMH ngày 25/04/2023
   24/04/2023 Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước
   24/04/2023 Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023
   24/04/2023 Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2023
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10