Professional contractor
Tài liệu dành cho cổ đông/khách hàng
 • Nhóm tài liệu
  • Ngày tạo Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
   24/11/2022 Tờ trình HĐQT số 06/2022/TTr-HĐQT-CMH ngày 24/11/2022
   24/11/2022 Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/11/2022
   24/11/2022 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và phương án chi trả cổ tức năm 2022
   27/10/2022 Nghị quyết HĐQT số 34/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 27/10/2022
   27/10/2022 Quyết định HĐQT số 04/2022/QĐ-HĐQT-CMH ngày 27/10/2022
   21/10/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất quý III/2022
   21/10/2022 Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III/2022
   08/09/2022 Nghị quyết HĐQT số 31/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 08/09/2022
   08/09/2022 Nghị quyết HĐQT số 32/2022/NQ-HĐQT-CMH ngày 08/09/2022
   18/08/2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2022
   Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10