Professional contractor
Lịch sự kiện
  • Bổ nhiệm thành viên Ban Giám đốc

  • Ngày 08/04/2008, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cavico Cung ứng Nhân lực ông Phạm Minh Phúc đã ký Quyết định Số:02QĐBN/CVC-NL/2008 Bổ nhiệm ông Kim Ngọc Nhân sinh ngày 02/11/1974 Phó Giám đốc Công ty CP Cavico xây dựng Cầu hầm giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Cavico Cung ứng Nhân lực kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Cavico Xây dựng Cầu hầm kể từ ngày 09/04/2008. 
    Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cavico Cung ứng Nhân Lực gồm:
    1. Ông Kim Ngọc Nhân – Giám đốc Công ty;
    2. Ông Đào Ngọc Quế – Phó Giám đốc Công ty;
    3. Ông Dương Ngọc Trường – Phó Giám đốc Công ty.